Διαδραστικοί Πίνακες

Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας είναι εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες. Ο διαδραστικός πίνακας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την διδασκαλία της ξένης γλώσσας.  Αυξάνει αισθητά την διάρκεια προσοχής του μαθητή εφόσον κοιτάει τον πίνακα και την δασκάλα του στο μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος.  Φέρνει εικόνα, ήχο και χρώμα μέσα στην τάξη και κάνει το μάθημα συμμετοχικό.  Το αποτέλεσμα είναι αυξημένη κατανόηση και την αφομοίωση.

.